REVONTULI GOLF RY:N SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

 • 1§ Yhdistyksen nimi on Revontuli Golf Ry, kotipaikka Hankasalmi

Hallinto

 • 2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja, koulutustilaisuuksia, harjoituksia, kokouksia ja juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyys

 • 3§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen jäseneksi ottamispäätökset tekee yhdistyksen hallitus. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun, joiden suuruus on syyskokouksen määrättävä. Hallituksella on oikeus muuttaa jäsenmaksun määrää 1.9. alkaen loppukaudeksi. Yhdistys voi kokouksessaan valita kunniajäseniksi henkilöitä, jotka katsotaan siihen ansioituneiksi. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 • 4§ Jäsen, joka jättää jäsenmaksun maksamatta tai ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätökseen vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö koko hallituksen jäsenten lukumäärästä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallinto

 • 5§ Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii hallitus, johon syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kapteenin sekä seitsemästä yhdeksään (7-9) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja tarpeelliset muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä tekee siitä ehdotuksen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka hyväksytään hallituksen määräämällä tavalla.

Hallituksen tehtävät

 • 6§ Hallituksen tehtäviin kuuluu: – valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan – toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset – kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat – hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä valvoa yhdistyksen kirjanpitoa – ottaa tarvittavat palkalliset toimihenkilöt, sekä määrätä heidän palkastaan talousarvion rajoissa – pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista jäsenten ottamista tai erottamista koskevat asiat – ylläpitää tasoitusluetteloa jäsenistään ja luovuttaa vuosittain jäsen- ja tasoituskortti jäsenilleen – edustaa yhdistystä kolmatta miestä tai yhdistyksen jäsentä vastaan sekä edustaa yhdistystä niiden liittojen ja yhdistysten kokouksissa, joihin yhdistyy kuuluu jäsenenä – käyttää yhdistyksen puhevaltaa sekä edustaa yhdistystä ja laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokouksen hyväksyttäväksi – laatia vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen edellisen toimintakauden toiminnasta -ryhtyä muihin mahdollisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

Tilien ja hallinnon tarkastus

 • 7§ Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja kirjanpito sekä tarpeelliset asiakirjat on ennen helmikuun 15. päivää jätettävä tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukset

 • 8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun aikana ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta niin vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

Kokouskutsut

 • 9§ Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen kullekin jäsenelle on tehtävä kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta tai ilmoituksella, joka on vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta julkaistava jossakin paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 • 10§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen avaus Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijaa.
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  Kokouksen avaus
  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijaa
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kapteeni
  Valitaan muut hallituksenjäsenet
  Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut ja tarvittavat erääntymisajankohdat
  Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 9 §:n rajoissa
  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vuosikokouksen osalta helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta syyskuun loppuun mennessä postitetulla kirjeellä

Äänestys

 • 11§ Yhdistyksen kokouksessa läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on kullakin yksi ääni. Edellisen vuoden jäsenmaksunsa laiminlyönneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Nimen kirjoittaminen

 • 12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Sääntöjen muuttaminen

 • 13§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Yhdistyksen purkaminen

 • 14§ Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

Erinäisiä säädöksiä

 • 15§ Jos säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.
Scroll to Top