Majoitus, ravintolat, tapahtumat ja kokouskset Keski-Suomessa

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Lomakeskus Revontuli käsittelee henkilötietoja ja niihin liitettyjä lisätietoja.

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24§
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Lomakeskus Revontuli Oy (y-tunnus 0927037-3)

Revontulentie 1, 41500 Hankasalmi

Puh. 014 8448 200

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tiia Valkama c/o Lomakeskus Revontuli oy
Puh. 014-8448 200 tiia.valkama@revontuli.fi

3. Rekisterin nimi

Lomakeskus Revontuli Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Lomakeskus Revontuli oy:n suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero, muut yhteystiedot
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)
• asiakkuuden alkamisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
• rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.


8. Tietojen säilytysaika

Lomakeskus Revontuli oy säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Lomakeskus Revontuli oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä tai oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).